INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Oveľa viac ako len kvalita

So zodpovednosťou k trvalo udržateľnému riadeniu spoločnosti

Trvalá udržateľnosť pre nás znamená dlhodobé zabezpečenie podnikateľského úspechu pri súčasnej ochrane prirodzených základov života súčasných aj budúcich generácií. Za to preberáme zodpovednosť.

Preto spoločnosť BHS-Sonthofen pracuje s integrovaným systémom manažérstva (IMS), ktorý združuje certifikované oblasti kvalita podľa ISO 9001, životné prostredie podľa ISO 14001, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ISO 45001. Pre všetky tieto oblasti zabezpečujeme vykonávanie pravidelných interných a externých auditov.

Živá kvalita

Živá kvalita

Žijeme kvalitou vo všetkých oblastiach. Naše vysoké nároky na kvalitu nás poháňajú k neustálej optimalizácii procesov, výrobkov a služieb spoločnosti BHS-Sonthofen. Úplná spokojnosť našich zákazníkov má pre nás najvyššiu prioritu. Pomocou stratégie nulovej chybovosti sa vždy snažíme o úplné splnenie požiadaviek kladených na kvalitu, spoľahlivosť dodávok, flexibilitu a partnerskú spoluprácu.

Bezpečnosť pre ľudí

Bezpečnosť pre ľudí

Bezpečnosť práce je ústredný faktor úspechu a súčasť našej podnikovej kultúry. Chceme minimalizovať prevádzkové riziká už vopred a sústavne zlepšovať ochranu zdravia našich zamestnancov.

Pri prevádzke zaručujú naše zariadenia maximálnu mieru bezpečnosti pre človeka a životné prostredie. Na to využívame najbezpečnejšiu techniku, ktorá je ekonomicky dostupná. K bezpečnosti prispieva aj bezpečná manipulácia, ako aj sústavne kontroly a údržba zariadení. Dodržiavanie zákonných a úradných pokynov je pre nás samozrejmé.

Na ochranu človeka a životného prostredia sme vypracovali konkrétne smernice – slúžia ako súbor zásad na ekologické konanie všetkých zamestnancov, ako aj našich partnerov.

Eliminácia environmentálnych záťaží, ochrana prírodných zdrojov

Eliminácia environmentálnych záťaží, ochrana prírodných zdrojov

Aktívne sa podieľame na maximálnej možnej minimalizácii tvorby environmentálnych záťaží v rámci celého reťazca tvorby hodnôt. Preto sa správame šetrne k surovinám a energiám. Eliminujeme a redukujeme produkciu emisií a odpadov. Pravidelne zisťujeme, analyzujeme a čo najviac minimalizujeme akékoľvek vplyvy na životné prostredie. Súčasne vyvíjame a priebežne aktualizujeme programy na minimalizáciu škodlivín v ovzduší, hluku, odpadových vôd a odpadu.

Zodpovednosť zamestnancov

Všetci zamestnanci spoločnosti BHS-Sonthofen zodpovedajú za to, že dosiahneme naše bezpečnostné, zdravotné a environmentálne ciele. Systematicky rozširujeme environmentálne vedomosti našich zamestnancov, ako aj ich schopnosť konať trvalo udržateľným spôsobom.

Corporate Social Responsibility

V smernici pre spoločensky zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility, CSR) sme zakotvili naše hodnoty determinujúce naše vzájomné vzťahy, vzťahy s našimi zákazníkmi, ako s inými obchodnými partnermi. Obsahuje všetky zásady a opatrenia zamerané sa správanie zákonných zástupcov, našich zamestnancov, ako aj tretích osôb v súlade so stanovenými pravidlami. Smernica sa opiera o národné a medzinárodné normy.

Trvalo udržateľné obstarávanie

Našim obchodným partnerom a iným externým inštitúciám a osobám chceme ukázať, že rešpektujeme nielen zákonom stanovené, ale aj vlastné požiadavky kladené na integritu. Túto tematickú oblasť upravuje detailne náš kódex správania na tému trvalo udržateľné obstarávanie.

Naše certifikáty

Naše certifikáty

Prevádzkové vybavenie spoločnosti BHS-Sonthofen je certifikované podľa vyššie uvedených noriem. Systém IMS okrem toho spĺňa požiadavky ďalších medzinárodných a národných noriem a predpisov.

Naše výrobky a výrobné procesy osvedčilo, resp. certifikovalo mnoho národných a medzinárodných spoločností. Viac informácií nájdete v sekcii Osvedčenia

  • Certifikát „Certifikát ES pre ATEX“
  • Certifikát podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ
  • Certifikát pre systém manažérstva kvality podľa DIN EN ISO 3834-2:2006
  • Certifikát pre výrobcu oceľových a hliníkový konštrukcií, resp. pre osobu, ktorá ich uvádza do obehu, podľa DIN EN 1090-1

Nižšie si môžete stiahnuť všetky certifikáty a osvedčenia.

Vaše medzinárodné kontakty

Kvalita, životné prostredie a BOZP

+49 8321 6099-286 ims@bhs-sonthofen.com