VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane údajov

Sme veľmi radi, že máte záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti BHS Sonthofen GmbH obzvlášť vysokú prioritu. V zásade je možné našu webovú stránku používať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba prostredníctvom našej webovej stránky využívať naše špeciálne služby, môže k tomu byť potrebné spracovanie osobných údajov. V prípade, ak je takéto spracovanie osobných údajov potrebné, no nemá oporu v zákone, vyžiadame si k tomu vo všeobecnosti súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vykonáva vždy v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a s platnými predpismi o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH v danej krajine. Formou tohto vyhlásenia o ochrane údajov je zámerom našej spoločnosti informovať verejnosť o druhoch, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Ďalej sa dotknutým osobám v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov poskytujú informácie o právach, ktoré im náležia.

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH zrealizovala ako zodpovedná osoba za spracovanie rôzne technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť pokiaľ možno úplnú ochranu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú prostredníctvom tejto internetovej stránky. Napriek tomu môže mať prenos údajov cez Internet bezpečnostné medzery, a nemožno preto zaručiť ich absolútnu ochranu (napr. v e-mailovej komunikácii). Z tohto dôvodu nám môže každá dotknutá osoba poskytnúť osobné údaje aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH je založené na terminológii použitej európskym zákonodarcom pre smernice a nariadenia pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme najprv vysvetliť použité výrazy.

a) Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym prvkom, vyjadrenie fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby je možné identifikovať.

b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) Spracovanie

Spracovanie je akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo akýchkoľvek takýchto sérií procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, zoraďovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, sprístupnenie prenosom, distribúciou alebo akoukoľvek inou formou poskytovania, porovnávania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

d) Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie.

e) Profilovanie

Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na identifikáciu určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analyzovať alebo predpovedať aspekty týkajúce sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, pobytu alebo zmeny miesta tejto fyzickej osoby.

f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie budú uložené oddelene a budú podliehať technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

h) Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje sprístupňujú bez ohľadu na to, či ide o tretiu osobu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovacieho príkazu podľa práva Únie alebo práva členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, sprostredkovateľa a osôb, ktoré sú z priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

k) Súhlas

Akýkoľvek súhlas dotknutej osoby je v konkrétnom prípade dobrovoľný, informovaný a jednoznačné vyhlásenie o úmysle vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení charakteru ochrany údajov je:

BHS-Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen (Nemecko)
Vedenie: Pán Dennis Kemmann

+49 8321 6099-0 
info[@]bhs-sonthofen[.]de

Dozorný úradník pre ochranu údajov:

Pani Jessica Waibel
BHS-Sonthofen GmbH

datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com

3. Súbory cookie

Internetové stránky spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH čiastočne používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú a ukladajú vo vašom počítači prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookie nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú vírusy.

Súbory cookie používa množstvo webových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, pomocou ktorého možno webové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom
bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Pomocou súborov cookie môže spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH poskytnúť vám, používateľovi tejto webovej stránky, užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez súboru cookie neboli možné nastavenie.

Pomocou súboru cookie možno informácie a ponuky na našej webovej lokalite optimalizovať pre používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto uznania je uľahčiť vám používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej lokality, ktorá používa súbory cookie, nemusí znova zadávať svoje prístupové údaje pri každej návšteve webovej lokality, pretože to robí webová lokalita a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „session cookies“ (súbory cookie relácie). Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať pri ďalšej návšteve váš internetový prehliadač.

Povolenie súborov cookie s nástrojom Consent Manager Provider

Do našej webovej stránky sme včlenili nástroj na správu povoľovania súborov cookie „consentmanager“ (www.consentmanager.net/) spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info[@]consentmanager[.]net) na vyžadovanie povolení na spracovávanie údajov, resp. použitie súborov cookie alebo iných porovnateľných funkcií. Prostredníctvom nástroja „consentmanager“ máte možnosť súhlasiť alebo odmietnuť súhlas s určitými funkciami našej webovej stránky, napr. na účely začlenenia externých prvkov, začlenenia streamovaných obsahov, štatistickej analýzy, merania dosahu a personalizovanej reklamy. Pomocou nástroja „consentmanager“ môžete povoliť alebo odmietnuť všetky funkcie alebo deklarovať povolenie na jednotlivé účely, resp. pre jednotlivé funkcie. Vykonané nastavenia môžete neskôr zmeniť. Ak deaktivujete nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

Účelom integrácie nástroja „consentmanager“ je umožniť používateľom našej webovej stránky rozhodnúť o vyššie uvedených veciach a v rámci ďalšieho používania našej webovej stránky ponúkať možnosť zmeniť už vykonané nastavenia. V rámci používania nástroja „consentmanager“ sa spracúvajú osobné údaje, ako aj informácie o používaných koncových zariadeniach, ako napr. IP adresa.

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. c) v spojení s čl. 6 ods. 3 str. 1 písm. a) v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR, alternatívne písm. f). Spracovaním údajov pomáhame našim zákazníkom (podľa GDPR zodpovedná osoba) pri plnení ich právnych povinností (napr. dokazovacia povinnosť). Naše oprávnené záujmy pri spracúvaní údajov spočívajú v ukladaní používateľských nastavení a preferencií vzhľadom na použitie súborov cookie a ďalších funkčností. Nástroj „consentmanager“ ukladá vaše údaje, kým sú aktívne vaše používateľské nastavenia. Dva roky po vykonaní používateľských nastavení sa objaví nová žiadosť o súhlas. Vykonané používateľské nastavenia sa potom opäť uložia na rovnaký čas.

Spracovanie údajov môžete namietať. Vaše právo namietať sa zakladá na dôvodoch, ktoré vyplývajú z vašej špecifickej situácie. Ak chcete odmietnuť spracovanie údajov, pošlite e-mail na adresu datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií na našej webovej stránke

Webová stránka spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií vždy, keď na webovú stránku vstúpi dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch protokolov servera. Zaznamenáva sa nasledovné:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • URL referer
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • Čas požiadavky servera
 • IP adresa
 • Iné podobné údaje a informácie používané na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby sme správne doručovali obsah našej webovej stránky, aby sme zabezpečili obsah našej webovej stránky a trvalú funkčnosť našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a poskytli orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Tieto anonymne zhromaždené údaje a informácie preto spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH vyhodnocuje štatisticky a s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje súborov protokolov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Kontaktné formuláre

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom našej webovej stránky pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, sa automaticky uložia na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme ďalej.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu na adresu datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com. Toto odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti spracovania údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte súhlas s ich uložením alebo ak dôvod ich uloženia zanikol (napr. po dokončení spracovania vašej požiadavky). Nutné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uloženia – zostávajú nedotknuté.

6. Registrácia na našej webovej lokalite

Na webovej lokalite sa môžete zaregistrovať poskytnutím osobných údajov. To, ktoré osobné údaje sa prenášajú, závisí od príslušnej vstupnej masky použitej na registráciu. Zadané osobné údaje sa zhromažďujú a uchovávajú výhradne na interné použitie a na naše vlastné účely.

Registráciou na našej webovej stránke získate IP adresu, ktorú dotknutej osobe pridelil poskytovateľ internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie sa uložia. Tieto údaje sa uchovávajú na pozadí, že len tak možno zabrániť zneužitiu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie spáchaných trestných činov. V tejto súvislosti je uchovávanie týchto údajov pre nás ako prevádzkovateľa nevyhnutné. Tieto údaje sa vo všeobecnosti neposielajú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich odovzdania alebo ak je odovzdanie na účely trestného stíhania.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov slúži na to, aby sa osobe ponúkol príslušný obsah alebo služby, ktoré môžu byť ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich nechať úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás ako dotknutej osobe sú uložené. Okrem toho na vašu žiadosť alebo upozornenie osobné údaje opravíme alebo vymažeme za predpokladu, že neexistujú žiadne iné zákonné požiadavky na ich uchovávanie. Všetci zamestnanci BHS-Sonthofen GmbH sú vám ako dotknutej osobe v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktná osoba.

7. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania alebo ak to vyžaduje európsky zákonodarca pre smernice a nariadenia alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo nariadeniach, ktorým podlieha osoba zodpovedná za spracúvanie.

Ak prestane platiť účel uchovávania alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná európskym zákonodarcom smerníc a nariadení alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú rutinne a v súlade so zákonnými predpismi zablokované alebo vymazané.

8. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie a právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo požiadať o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na dozorného úradníka pre ochranu údajov spoločnosti na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

b) Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené, a kópiu týchto informácií. Okrem toho sa poskytujú informácie o nasledujúcich informáciách:

 • účely spracovania,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté alebo sa stále sprístupňujú, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • ak je to možné, plánovanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby,
 • existenciu právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu
 • existencia práva odvolať sa na dozorný orgán,
 • ak osobné údaje sa nezhromažďujú od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a požadované účinky takéhoto spracovania pre dotknutú osobu

Dotknutá osoba má navyše právo na informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, dotknutá osoba má tiež právo získať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informácie, žiadosť možno podať prostredníctvom e-mailu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH na adresu datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo s prihliadnutím na účely spracúvania požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na dozorného úradníka pre ochranu údajov spoločnosti na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom pre smernice a nariadenia požadovať, aby prevádzkovateľ bezodkladne vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že sú splnené nasledujúce dôvody a spracúvanie nie je potrebné:

 • Osobné údaje boli zhromaždené na také účely, na ktoré už nie sú potrebné, alebo boli spracované takým spôsobom.
 • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a nariadenia GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie.
 • Dotknutá osoba predloží podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba podá námietku podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR proti spracovaniu.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktoré sa vzťahujú na zodpovednú osobu.
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR.

Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá vymazať osobné údaje uložené u spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH, môže sa kedykoľvek obrátiť na dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com, ktorý zariadi okamžité vybavenie žiadosti o vymazanie.

Ak osobné údaje zverejnila spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH a je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia GDPR povinná vymazať osobné údaje, spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH prijme primerané opatrenia aj technického charakteru, aby informovala ďalšie osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracúvajú zverejnené osobné údaje, pričom zohľadní dostupné technológie a náklady na implementáciu informovania o tom, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie či replikácie týchto osobných údajov od týchto iných prevádzkovateľov údajov, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné. Dozorný úradník pre ochranu údajov v spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH podnikne v jednotlivých prípadoch potrebné kroky.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, a to na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní skontrolovať správnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie použitia osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba namietala proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR a zatiaľ nie je jasné, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba požiada o obmedzenie osobných údajov uchovávaných spoločnosťou BHS-Sonthofen GmbH, môže kedykoľvek kontaktovať dozorného úradníka pre ochranu údajov spoločnosti na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com, ktorý zariadi obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formát. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno a nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a nariadenia GDPR na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b nariadenia GDPR a spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola prevedená na prevádzkovateľa.

Ďalej pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s čl. 20 ods. 1 nariadenia GDPR, máte právo na to, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné (šifrovanie SSL alebo TLS) a za predpokladu, že to neporušuje práva a slobody iných osôb. Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa spoločnosti na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

Táto stránka sa používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu dôverného obsahu prenosu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľ stránky šifrovanie SSL alebo TLS. Zašifrované spojenie môžete identifikovať podľa toho, že obsah v riadku adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a v riadku vášho prehliadača sa zobrazí visací zámok. Pri aktívnom šifrovaní SSL, resp. TLS nedokážu tretie osoby sledovať údaje, ktoré nám posielate.

g) Právo na námietku

Každá osoba, ktorej sa týka spracovanie údajov, má kedykoľvek právo, ktoré vyplývajú z jej osobitnej situácie, namietať proti spracovaniu jej osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písmená e alebo f nariadenia GDPR.

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH už nebude v prípade námietky spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmom, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH spracúva osobné údaje na účel prevádzkovania priamej reklamy, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH na účely priameho marketingu, spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.

Na uplatnenie práva namietať sa môže dotknutá osoba obrátiť priamo dozorného úradníka spoločnosti pre ochranu údajov na adrese datenschutz@bhs-sonthofen.com. Dotknutá osoba tiež môže v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

h) Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa ju obdobným spôsobom významne dotýka, pokiaľ rozhodnutie nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členského štátu, ktorým prevádzkovateľ podlieha, a tieto právne ustanovenia vyžadujú primerané opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo je založená na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou prevádzkovateľa údajov alebo na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby, spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, prinajmenšom práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie. Ak si dotknutá osoba chce uplatniť práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa údajov.

i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má udelené právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na dozorného úradníka pre ochranu údajov spoločnosti na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com. Toto odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti spracovania údajov až do momentu odvolania súhlasu.

j) Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje toto nariadenie. Orgán pre ochranu osobných údajov, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 nariadenia GDPR. Príslušným orgánom pre ochranu osobných údajov je Bavorský štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov.

S touto a ďalšími otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorného úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa údajov na adrese datenschutz[@]bhs-sonthofen[.]com.

9. Ochrana údajov pri žiadostiach a v procese podávania žiadostí

Osobné údaje žiadateľov zhromažďujeme a spracovávame na účely spracovania žiadosti. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. To platí najmä v prípade, ak žiadateľ predloží príslušné dokumenty žiadosti elektronicky prostredníctvom webového formulára na webovej stránke spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH. V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy s uchádzačom budú poskytnuté údaje uchovávané na účel spracovania pracovného pomeru v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak osoba zodpovedná za spracovanie neuzavrie so žiadateľom pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti budú vymazané po šiestich mesiacoch od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí, ak vymazanie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa zákona o všeobecnom rovnakom zaobchádzaní (AGG).

Ak vám neponúkneme prácu, môže existovať možnosť zahrnúť vás do nášho skupiny žiadateľov. Pri zaradení sa všetky dokumenty a informácie zo žiadosti uchádzača o zamestnanie prevezmú do zoznamu uchádzačov o zamestnanie, aby sme sa s vami pri uvoľnení pracovného miesta vedeli spojiť. Zaradenie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie sa vykoná výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nijak nesúvisí s aktuálnym výberovým konaním pre uchádzačov o zamestnanie. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak neexistujú žiadne zákonné dôvody na archivovanie, údaje sa v takomto prípade definitívne vymažú zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie. Údaje sa zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie definitívne vymažú najneskôr dva roky od poskytnutia súhlasu.

10. Predpisy o ochrane údajov pri používaní služby YouTube

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH používa kanál YouTube od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Chceli by sme zdôrazniť, že tu ponúkaný kanál YouTube a jeho funkcie používate na vlastné riziko. Týka sa to najmä používania funkcie „Diskusia“. Informácie o tom, ktoré údaje spracúva spoločnosť Google a na aké účely sa používa, nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de #infocollect.

Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH nemá žiadny vplyv na typ a rozsah údajov spracúvaných spoločnosťou Google, na spôsob spracovania a použitia alebo na prenos týchto údajov tretím stranám. V tomto ohľade nemá ani účinné prostriedky kontroly. Pri používaní služieb spoločnosti Google budú vaše osobné údaje zhromažďované, prenášané, ukladané, zverejňované a používané spoločnosťou Google, a tým prenášané, ukladané a používané v Spojených štátoch, Írsku a akejkoľvek inej krajine, v ktorej spoločnosť Google podniká, bez ohľadu na vaše bydlisko. Prenášajú sa spoločnostiam pridruženým k spoločnosti Google a iným dôveryhodným spoločnostiam alebo ľuďom, ktorí ich spracúvajú v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google spracúva údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali, ako je meno a používateľské meno, e-mailová adresa, telefónne číslo. Google tiež spracúva obsah, ktorý vytvoríte, nahráte alebo prijmete od iných pri používaní služieb. Patria sem napríklad fotografie a videá, ktoré si uložíte, dokumenty a tabuľky, ktoré vytvoríte, a komentáre, ktoré napíšete k videám na YouTube. Na druhej strane, spoločnosť Google tiež vyhodnocuje obsah, ktorý zdieľate, aby zistila, ktoré témy vás zaujímajú, ukladá a spracúva dôverné správy, ktoré posielate priamo iným používateľom, a môže určiť vašu polohu pomocou údajov GPS, informácií o bezdrôtových sieťach alebo vašej IP adresy, aby vám mohla posielať reklamy alebo iný obsah.

Spoločnosť Google môže na vyhodnotenie použiť analytické nástroje, ako je Google Analytics. Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH nemá žiadny vplyv na používanie takýchto nástrojov spoločnosťou Google a nebola informovaná o takomto potenciálnom použití. Ak spoločnosť Google používa nástroje tohto typu pre kanál YouTube spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH, spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH to ani nezadala, ani to žiadnym spôsobom nepodporila. Tiež nemá k dispozícii údaje získané počas analýzy. Spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH môže prostredníctvom svojich účtov zobraziť iba profily odberateľov.

Navyše spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH nemá žiadny spôsob, ako zabrániť alebo zastaviť používanie takýchto nástrojov na svojom kanáli YouTube. Napokon, aj spoločnosť Google dostáva informácie, keď si napríklad prezeráte obsah, aj keď nemáte vytvorený účet. Takýmito tzv. „údajmi denníka“ môžu byť IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, informácie o predtým navštívených webových stránkach a stránkach, ktoré ste si prezerali, vaša poloha, váš poskytovateľ bezdrôtových služieb, zariadenie, ktoré používate (vrátane ID zariadenia a ID aplikácie), vyhľadávané výrazy, ktoré používate, a informácie o súboroch cookie. Vo všeobecných nastaveniach svojho účtu Google máte možnosti na obmedzenie spracovania svojich údajov. Okrem týchto nástrojov ponúka spoločnosť Google aj špecifické nastavenia ochrany osobných údajov pre YouTube. Viac sa o tom môžete dozvedieť v príručke spoločnosti Google k ochrane údajov v produktoch Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de

Ďalšie informácie o týchto bodoch nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google pod pojmom „Nastavenia ochrany osobných údajov“:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices

Máte tiež možnosť požiadať o informácie pomocou formulára na ochranu údajov Google: https://support.google.com/policies/answer/9581826?visit_id=637054532384299914-2421490167&hl=de&rd=3.

Samotná spoločnosť BHS-Sonthofen GmbH nezhromažďuje žiadne údaje prostredníctvom svojho kanála YouTube. IP adresy návštevníkov stránky sa neprenášajú spoločnosti Google, keď sú videá YouTube spoločnosti BHS-Sonthofen GmbH integrované do ich webovej stránky (https://www.firma.de).

Tie, ktoré ste voľne zverejnili a distribuovali na YouTube budú zahrnuté nezmenené na našom kanáli YouTube a budú k dispozícii našim sledovateľom. Platformu YouTube používame na sugestívnu prezentáciu našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje aj v USA. Chceli by sme upozorniť, že podľa Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany prenosu údajov do USA. To môže súvisieť s rôznymi rizikami pre zákonnosť a bezpečnosť spracovania údajov.

Ako základ pre spracovanie údajov pre príjemcov so sídlom v tretích krajinách (mimo EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) alebo prenos údajov tam používa spoločnosť Google tzv poskytnuté šablóny, ktoré zabezpečia, že vaše údaje budú v súlade aj s európskymi normami ochrany údajov, ak sa prenesú do tretích krajín a tam sa uložia. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

Podmienky spracovania údajov z reklám spoločnosti Google, ktoré zodpovedajú štandardným zmluvným doložkám, nájdete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20200816.html.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní údajov spoločnosťou Google, odporúčame vám interné vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti na adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

11. Predpisy o ochrane údajov pri používaní fontov Google

Na našej webovej lokalite používame písma Google od spoločnosti Google Inc. Spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetky služby Google v Európe. Písma Google sme integrovali lokálne, t. j. na našom webovom serveri – nie na serveroch spoločnosti Google. Výsledkom je, že neexistuje žiadne spojenie so servermi spoločnosti Google, a teda ani prenos a ukladanie údajov.
Fonty Google sa kedysi nazývali webové fonty Google. Toto je interaktívny adresár viac ako 800 druhov písiem, ktoré spoločnosť Google poskytuje bezplatne. S fontmi Google môžete používať písma bez toho, aby ste ich nahrali na svoj vlastný server. Aby sme však v tomto ohľade zabránili akémukoľvek prenosu informácií na servery spoločnosti Google, stiahli sme písma na náš server. Týmto spôsobom konáme v súlade s ochranou údajov a neposielame žiadne údaje do písiem spoločnosti Google.

12. Predpisy o ochrane údajov pri používaní webových fontov

Táto webová stránka používa na zobrazenie druhov písma takzvané webové fonty, ktoré poskytuje spoločnosť Monotype GmbH (fonts.com alebo fast.fonts.net). Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a typy písma zobrazili správne. Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom fonts.com.

Týmto dáva server fonts.com vedieť, že na našu webovú lokalitu sa pristupovalo prostredníctvom vašej adresy IP. Webové písma Fonts.com sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Viac informácií o týchto webových písmach nájdete na adrese https://www.fonts.com/info/legal a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

13. Predpisy o ochrane údajov pri používaní služby etracker Analytics

Na našej webovej stránke používame nástroj na sledovanie analýzy etracker Analytics od nemeckej spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, D-20459 Hamburg. etracker Analytics je softvér, ktorý zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o vašich krokoch na našej webovej stránke. Dostávame analytické správy o tom, ako používate našu webovú stránku, a tak môžeme našu ponuku stále lepšie prispôsobiť vašim želaniam. V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa podrobnejšie zaoberáme analytickým nástrojom a predovšetkým ukazujeme, aké údaje sa kedy, ako a kde ukladajú.

Etracker Analytics je analytický nástroj, ktorý meria výkonnosť našej webovej stránky a online kampaní a podľa toho ich aj analyzuje. Softvérový program napríklad zhromažďuje údaje o tom, ako dlho ste na našej webovej stránke, koľko používateľov navštívi našu webovú stránku a odkiaľ ste na našu webovú stránku prišli. Dostávame tiež presné hodnotenia správania návštevníkov na našej webovej stránke. Môžeme napríklad zistiť, na ktoré tlačidlá radi klikáte alebo ktoré podstránky máte radi a ktorým sa skôr vyhýbate. Všetky tieto informácie sú anonymné. To znamená, že tieto údaje nepoužívame na to, aby sme vás identifikovali ako osobu, ale dostávame iba všeobecné informácie o používateľoch a štatistiky.

Softvérový nástroj používame na zlepšenie kvality našich webových stránok a toho, čo ponúkame. Naším cieľom je poskytnúť vám tie najlepšie možné služby. Údaje nám tiež pomáhajú vykonávať naše online marketingové a reklamné kroky lacnejšie a individuálne.

Aby sledovanie fungovalo, musí byť na webe integrovaný kód JavaScript. Etracker funguje na technológii pixelov. etracker štandardne nepoužíva súbory cookie alebo technológie na sledovanie na webovej stránke, pretože to bolo implementované v takzvanom režime bez súborov cookie prostredníctvom ochrany súkromia už od návrhu. V tomto prípade sa nastavia iba nevyhnutne potrebné súbory cookie. Ak ste však aktívne súhlasili s používaním súborov cookie, etracker tiež používa súbory cookie.

Pri prístupe na stránku sa ukladajú a spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Vaša pseudonymizovaná IP adresa
 • Technické informácie o vašom prehliadači, operačnom systéme a vašom koncovom zariadení
 • Informácie o polohe maximálne na úrovni mesta
 • Webová adresa, ku ktorej sa pristupuje s priradeným názvom stránky a voliteľnými informáciami o obsahu stránky
 • Webová lokalita referera: toto je webová lokalita, z ktorej ste prišli na naše webové stránky
 • Nasledujúca stránka: toto je webová stránka, na ktorú potom kliknete
 • Ako dlho zostanete na našej webovej lokalite (dĺžka návštevy)
 • Interakcia na webovej lokalite. Môžu to byť napríklad kliknutia na webové stránky, zadané hľadané výrazy, stiahnuté súbory, videá alebo objednané položky.

V tomto prípade webový server používa údaje webových stránok a informácie, ktoré webový prehliadač prenáša na webový server pri otvorení webových stránok. Tieto informácie sa prenášajú pri každom zobrazení stránky. Na rozdiel od iných technológií etracker nečíta žiadne informácie z pamäte vášho koncového zariadenia a na vašom koncovom zariadení sa neukladajú žiadne dáta. Služba etracker tieto údaje nepoužíva na žiadny iný účel ani ich neposkytuje tretím stranám.

Používané súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať ako osobu. Údaje ako IP adresa, údaje o zariadení a doméne sú počas ukladania šifrované alebo skracované. Preto nie je možné, aby sme my ani služba etracker identifikovali jednotlivcov.

Ak ste súhlasili s používaním súborov cookie, je možné nastaviť nasledujúce súbory cookie:

Názov: GS3-v
Hodnota: 146480958331674811879-9
Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na rozpoznávanie súborov cookie a nastaví sa iba vtedy, keď je súbor cookie aktivovaný.
Dátum vypršania platnosti: po 3 rokoch

Názov: -et-coid
Hodnota: e9cc2b3efbf7807c6157e8b151baa2f333167811879-1
Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na rozpoznávanie súborov cookie a nastaví sa iba vtedy, keď je súbor cookie aktivovaný.
Dátum vypršania platnosti: po 3 rokoch

Názov: pll_language
Hodnota: de
Účel použitia: Tento súbor cookie sa používa na uloženie predvoleného jazyka.
Dátum vypršania platnosti: po jednom roku

Poznámka: Upozorňujeme, že tu uvedený zoznam predstavuje iba výber použitých súborov cookie a nemôže si nárokovať úplnosť. Ktoré súbory cookie sú v konkrétnom prípade nastavené, závisí od mechanizmov hodnotenia použitých v každom prípade. Všetky súbory cookie si môžete pozrieť v zozname na tomto odkaze: https://www.etracker.com/docs/integration-setup/settings-accounts-etracker-cookies/used-cookies-zaehlung/.

Dátové centrum etracker (servery) sa nachádza v Hamburgu a celá správa systému tiež prebieha v Hamburgu. Všetky údaje sú teda uložené výlučne na nemeckých serveroch. etracker uchováva údaje, kým neuplynie zmluva s nami ako zákazníkom. Všetky údaje budú natrvalo vymazané krátko po ukončení zmluvy.

Kedykoľvek máte právo na informácie, opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať.

Právny základ

Na používanie nástroja etracker je potrebný váš súhlas, ktorý sme získali prostredníctvom kontextového okna so súbormi cookie. Tento súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. nariadenia GDPR (súhlas) je právnym základom pre spracovanie osobných údajov, pretože k nemu môže dôjsť, keď sú zhromažďované nástrojmi webovej analýzy.

Okrem súhlasu existuje aj náš legitímny záujem analyzovať správanie návštevníkov webových stránok a tým zlepšiť našu ponuku technicky a ekonomicky. Pomocou nástroja etracker dokážeme identifikovať chyby na webe, identifikovať útoky a zlepšiť ziskovosť. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR (oprávnené záujmy). Nástroj etracker však používame iba vtedy, ak ste na to dali súhlas.

Ak sa chcete o službe sledovania dozvedieť viac, odporúčame vám prečítať si vyhlásenie spoločnosti o ochrane údajov na adrese https://www.etracker.com/datenschutz/.

14. Spracovanie údajov sociálnymi sieťami

Sociálne siete, ako sú Facebook, Twitter atď., môžu vo všeobecnosti komplexne analyzovať vaše správanie používateľov, keď navštívite ich webovú stránku alebo webovú stránku s integrovaným obsahom sociálnych médií (napr. tlačidlá Páči sa mi to alebo reklamné bannery). Návšteva našej prítomnosti na sociálnych sieťach spúšťa množstvo operácií spracovania súvisiacich s ochranou údajov. Podrobnosti:

Ak ste prihlásený do svojho účtu sociálnych médií a navštívite náš profil na sociálnych sieťach, prevádzkovateľ portálu sociálnych sietí môže priradiť túto návštevu vášmu používateľskému účtu. Za určitých okolností však môžu byť vaše osobné údaje zaznamenané aj vtedy, ak nie ste prihlásený alebo nemáte účet na príslušnom portáli sociálnych sietí. V tomto prípade sa tieto údaje zhromažďujú napríklad prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, alebo zaznamenaním vašej IP adresy.

Prevádzkovatelia portálov sociálnych sietí môžu takto zhromaždené údaje použiť na vytvorenie používateľských profilov v kde sú uložené vaše preferencie a záujmy. Týmto spôsobom sa vám môže zobrazovať reklama založená na záujmoch v rámci príslušnej sociálnej siete aj mimo nej. Ak máte účet v príslušnej sociálnej sieti, reklama založená na záujmoch sa môže zobrazovať na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásený alebo na ktorých ste boli prihlásený.

Upozorňujeme tiež, že na sociálnych sieťach nemôžeme vykonávať celý proces spracovania údajov. V závislosti od poskytovateľa môžu preto prevádzkovatelia portálov sociálnych sietí vykonávať dodatočné spracovateľské operácie. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a nariadeniach o ochrane údajov príslušných portálov sociálnych sietí.

Naša prítomnosť na sociálnych sieťach by mala zabezpečiť čo najširšie zastúpenie na internete. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálnymi sieťami môžu byť založené na rôznych právnych základoch, ktoré musia byť špecifikované prevádzkovateľmi sociálnych sietí (napríklad súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Ak navštívite niektorú z našich sociálnych sietí (napr. Facebook), sme spolu s prevádzkovateľom platformy sociálnych sietí zodpovední za operácie spracovania údajov spustené počas tejto návštevy. V zásade môžete svoje práva (na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov a sťažnosti) uplatniť tak voči nám aj prevádzkovateľovi príslušného portálu sociálnych sietí (napr. Facebook).

Upozorňujeme, že napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi portálov sociálnych sietí nemáme úplný vplyv na operácie spracovania údajov na portáloch sociálnych sietí. Naše možnosti sú z veľkej časti založené na podnikových zásadách príslušného poskytovateľa.

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom prítomnosti na sociálnych sieťach, budú z našich systémov vymazané hneď, ako prestane platiť účel ich uchovávania, vyzvete nás na vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo účel uchovávania údajov už neplatí. Súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete. Kogentné zákonné ustanovenia – napr. doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.
Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré prevádzkovatelia sociálnych sietí uchovávajú na svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. v ich vyhlásení o ochrane údajov, pozri nižšie).

(a) Facebook

Ako prevádzkovateľ údajov sú za určitých okolností komponenty spoločnosti Facebook, ktorej prevádzkovou spoločnosťou je Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (ďalej len „Facebook“), integrované na rôznych miestach našej webovej stránky. Na Facebooku je osobou zodpovednou za spracovanie pre všetkých používateľov siete Facebook mimo USA a Kanady spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Ak používatelia a tým dotknuté osoby otvoria našu webovú stránku, ktorá obsahuje komponenty siete Facebook, tzv. Facebook plugin, alebo v ktorej je tento plugin integrovaný, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby je vyzvaný komponentom siete Facebook, aby stiahol tento komponent zo siete Facebooku. Prostredníctvom práve vysvetleného procesu dostáva sieť Facebook informácie o tom, ktoré z našich webových stránok a podstránok ako dotknutá osoba navštevujete. Ďalšie informácie o jednotlivých a rôznych doplnkoch na sieti Facebook nájdete priamo od poskytovateľa siete Facebook na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ak ste, ako dotknutá osoba, počas návštevy našej webovej stránky prihlásený do svojho účtu na sieti Facebook, Facebook zaznamenáva každú návštevu z našich jednotlivých podstránok a jej dĺžku, ako aj celkové trvanie návštevy na našej webovej stránke. Vyššie uvedený komponent siete Facebook zhromažďujú tieto údaje a priradí ich k individuálnemu účtu siete Facebook dotknutej osoby, a teda k používateľskému účtu dotknutej osoby, ktorý je tak prepojený s údajmi zaznamenanými pri návšteve našej webovej stránky.

Ak dotknutá osoba, ktorá je zaregistrovaná na sieti Facebook, klikne na komponent siete Facebook na našej webovej stránke a tým napríklad zdieľa alebo vytvorí príspevok, „lajkuje“ našu fanúšikovskú stránku na sieti Facebook alebo zanechá komentár, priradí sa táto akcia vykonaná na sociálnej sieti Facebook k príslušnému používateľskému účtu dotknutej osoby na sieti Facebook, pričom sa tieto osobné údaje spracúvajú a uchovávajú.

Sieť Facebook nám poskytuje štatistické údaje, takzvané „insights“. Ako prevádzkovateľ stránky nemáme žiadny vplyv na toto generovanie a zobrazenie a nemôžeme ho deaktivovať. Nasledujúce informácie sú k dispozícii počas konkrétnych období: Celkový počet zobrazení stránky, označenia „páči sa mi“, aktivita na stránke, interakcie s príspevkami, dosah, zhliadnutia videa, dosah príspevku, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, pomer mužov a žien, pôvod vzhľadom na krajinu a mesto, jazyk, kliknutia na plánovač trás, kliknutia na telefóne čísla. Poskytujú sa aj údaje o skupinách na sieti Facebook prepojených s našou stránkou na sieti Facebook. Právnym základom používania služby Facebook Insights je náš oprávnený záujem prevádzkovať informačný a komunikačný kanál v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Spoločnosť Facebook z času na čas mení poskytovanie týchto údajov, takže aktuálny stav nájdete v oznámení o ochrane údajov siete Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

My neprenesieme vaše údaje tretím stranám ani do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. Nevieme, do akej miery sieť Facebook spracováva prenos údajov. Chceli by sme upozorniť, že verejné príspevky, komentáre alebo označenia „páči sa mi“ si môže vo všeobecnosti pozrieť každý. Platforma vždy dostáva jednotlivé informácie prostredníctvom príslušného integrovaného komponentu siete Facebook, keď navštívite našu webovú stránku, za predpokladu, že ste súčasne prihlásený v sieti Facebook, čo je nezávislé od priamej interakcie, napríklad kliknutia na príslušný komponent siete Facebook.

Ak toto zaznamenávanie vašej online aktivity a interakcie s našou webovou stránkou nie je žiaduce, vy ako dotknutá osoba sa musíte pred vstupom na našu webovú stránku odhlásiť zo svojho účtu na sociálnej sieti Facebook. Ak potrebujete informácie o svojich osobných používateľských údajoch alebo právach alebo máte otázky týkajúce sa spracovania údajov na sieti Facebook, obráťte sa priamo na spoločnosť. Informácie o ochrane údajov, ktoré poskytuje sieť Facebook, nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://de-de.facebook.com/about/privacy. Možnosti námietky (tzv. „opt-out“) je možné nastaviť pod nasledujúcim odkazom: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ak chcete priamo kontaktovať prevádzkovateľa údajov spoločnosti Facebook, kliknite na tu.

(b) Instagram

Komponenty internetovej služby Instagram boli integrované na webovú stránku prevádzkovateľa údajov. Instagram je sociálna sieť, ktorá sa zameriava na audiovizuálne médiá. V podstate na platforme Instagram používatelia zverejňujú obrázky a videá na svojich vlastných profiloch a môžu si ich prezerať ostatní používatelia a tiež interagovať s týmito príspevkami pomocou vlastného účtu, napríklad prostredníctvom komentárov. Služba Instagram tiež umožňuje spoločnostiam vytvoriť si profil a sprístupniť používateľom obrázky, texty a videá.

Sociálna sieť Instagram to umožňuje napríklad prostredníctvom spolupráce so sieťou Facebook (pre Facebook a pridruženú prevádzkovú spoločnosť pozri „Facebook“ v našom vyhlásení o ochrane údajov), ďalšie šírenie údajov zverejnených na iných sociálnych sieťach. Instagram patrí spoločnosti Meta Platforms Inc., a preto je prevádzkovateľom služieb siete Instagram mimo USA a Kanady spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko (ďalej len „Instagram “).

Na webe prevádzkovateľa údajov môžu byť nainštalované rôzne súčasti siete Instagram, takzvané tlačidlá Insta. V závislosti od aktivácie tieto tlačidlá buď nasmerujú používateľov na náš vlastný profil na sieti Instagram, kde majú možnosť sledovať našu spoločnosť a prezerať si naše predtým publikované obsahy, alebo sú vyzvaní, aby klikli na odkaz a prešli na našu domovskú stránku alebo konkrétne médium, napríklad obrázok, z našej domovskej stránky na sieti Instagram. Pre každú jednotlivú podstránku webovej stránky prevádzkovateľa údajov s integráciou komponentu Instagram vyzve tento komponent internetový prehliadač, ktorý dotknutá osoba používa, aby stiahol tento komponent za účelom jeho grafického zobrazenia. Vďaka tomu bude sieť Instagram vedieť, na ktoré podstránky dotknutá osoba klikla na webe prevádzkovateľa údajov.

Komponent siete Instagram by mal byť umiestnený na našej domovskej stránke tak, aby bol v zásade funkčný a viditeľný na každej podstránke, napríklad menu, oblasť hlavičky alebo päty, nahrávanie podstránok sieťou Instagram platí pre celú našu domovskú stránku. Ak je dotknutá osoba prihlásená v sieti Instagram súčasne s prístupom na našu stránku, sieť Instagram rozpozná každú návštevu našej webovej stránky počas celej dĺžky pobytu príslušného používateľa, ktoré podstránky navštívil v akom čase a ako dlho trvala návštevy jednotlivých podstránok a celej našej domovskej stránky

Komponent siete Instagram integrovaný prevádzkovateľom údajov zhromažďuje tieto osobné údaje a automaticky ich priraďuje k účtu Instagram, ktorý je momentálne prihlásený. Akonáhle sa klikne na komponent na našej webovej stránke, t. j. na jedno z tlačidiel Insta na našej webovej stránke, tieto údaje sa prenesú do siete Instagram, ktorá ich uloží a spracuje. Prostredníctvom komponentu (komponentov) Instagram na webovej stránke prevádzkovateľa údajov spoločnosť Instagram dostáva informácie vždy, keď dotknutá osoba navštívi našu webovú stránku, za predpokladu, že je v tom čase prihlásená do účtu Instagram, pričom nezáleží na tom, či klikla na komponent siete Instagram alebo nie.

Ak sa ako používateľ chcete tomuto prenosu osobných údajov vyhnúť, musíte sa odhlásiť alebo odísť zo siete Instagram. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov siete Instagram je k dispozícii na adrese https://www.instagram.com/about/legal/privacy/, ďalšie zaujímavé fakty a články o ochrane osobných údajov na sieti Instagram nájdete na stránke https://help.instagram.com/155833707900388.

Vaše údaje neprenášame tretím stranám, do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. Nevieme, do akej miery sieť Instagram spracúva prenos údajov. Upozorňujeme, že verejné komentáre alebo označenia „páči sa mi“ si však v zásade môže pozrieť ktokoľvek. Ak potrebujete informácie o svojich osobných používateľských údajoch alebo právach alebo máte otázky týkajúce sa spracovania údajov na sieti Instagram, obráťte sa priamo na spoločnosť. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytuje sieť Instagram, nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://help.instagram.com/519522125107875.

(c) Xing

Máme profil na sieti XING. Poskytovateľom je spoločnosť New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Zakaždým, keď sa otvorí jedna z jednotlivých stránok tejto webovej lokality, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ údajov a na ktorej bol integrovaný komponent sieti Xing (zásuvný modul Xing), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby je príslušným komponentom Xing automaticky vyzvaný, aby stiahol zobrazenia zodpovedajúceho komponentu siete Xing. Ďalšie informácie o zásuvných moduloch siete Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohto technického procesu je sieť Xing informovaná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby Xing, sieť Xing rozpozná každý prístup dotknutej osoby na našu webovú lokalitu a počas celej doby trvania príslušnej návštevy na našej webovej stránke vie, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštívi. Tieto informácie zhromažďuje komponent siete Xing a priraďuje k príslušnému účtu Xing dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo „Zdieľať“, sieť Xing priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Xing dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Sieť Xing dostane tieto informácie. Komponent siete Xing vždy poskytuje informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená do siete Xing súčasne s prístupom na našu webovú stránku; toto prebieha bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Xing alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali sieti Xing, môže prenosu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Xing pred otvorením našej webovej stránky.

Nariadenia o ochrane údajov zverejnené sieťou Xing, ktoré možno nájsť v časti https://www.xing.com/privacy poskytujú informácie. Sieť Xing má tiež upozornenia na ochranu údajov na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Tlačidlo zdieľania XING bolo zverejnené.

Podrobnosti o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Xing nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

(d) LinkedIn

Máme profil na sieti LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. LinkedIn používa reklamné súbory cookie.

Ak chcete deaktivovať reklamné súbory cookie siete LinkedIn, použite nasledujúci odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tom, ako sa nakladá s vašimi osobnými údajmi, nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

15. Právny základ spracovania

Čl. 6 I písm. a nariadenia GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracúvanie, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade spracovania, ktoré je nevyhnutné na poskytnutie služby alebo protihodnoty, spracúvanie sa zakladá na čl. 6 I písm. b nariadenia GDPR.

To isté platí pre také spracovania, ktoré je nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok o našich produktoch alebo službách. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako je plnenie daňových povinností, spracúvanie je založené na čl. 6 I písm. c nariadenia GDPR.

Spracovanie môže byť v konečnom dôsledku založené na čl. 6 I písm. f nariadenia GDPR. Spracovanie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, je založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že záujmy, základné práva a základné slobody osoby dotknuté neprevládajú. Takéto spracovanie je nám povolené najmä preto, že ho výslovne spomenul európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 nariadenia GDPR).

16. Oprávnený záujem na spracúvaní

17. Doba uchovávania

18. Zákonné alebo zmluvné požiadavky na poskytovanie osobných údajov; nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky ich neposkytnutia

19. Existencia automatizovaného rozhodovania

Vaše medzinárodné kontakty

BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o

+421 512 8529-00 info@bhs-sonthofen.sk

Odbyt strojov na výrobu stavebných hmôt

+49 8321 6099-510 building-materials@bhs-sonthofen.com

Odbyt zariadení v oblasti Recyklačná technológia

+49 8321 6099-520 recycling@bhs-sonthofen.com